ក្តៅចិត្តអ្នកដៀលសម្រស់របស់ខ្លួនពេក បេនី យ៉ាំង ទំលាយរូប2 នេះ ហើយដាក់ចំៗវិញ បែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហានជន និងទស្សនិកជន មិនតិចនាក់ទេ ពិតជាស្គាល់ តារា​សម្ដែង​ស្រី វ័យក្មេងម្នាក់ គឺ កញ្ញា បេនី យ៉ាំង នោះ ដែលមាន​ឈ្មោះ​ពិត​ លី សុគន្ធធារី ហើយបាន​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​មក បេនី យ៉ាំង នៅ​ពេល​​នាង ចាប់​ផ្ដើម​ចូល​ប្រឡូក​សិល្បៈ​មុន​ដំបូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកម្សិលម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ព្រោះតែក្តៅចិត្តរឿងអ្នកដៀលសម្រស់របស់ខ្លួនខ្លាំងពេក កញ្ញា បេនី យ៉ាំង ក៏បានទំលាយរូបភាពពីរសន្លឹក និងអមសារដ៏ចាក់ដោតប៉ុន្មានម៉ាត់ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ផ្តាំទៅអ្នកដៀ​លសម្រស់ខ្ញុំ ពេលនេះផងថា ដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាច្រមុះ ទើបខ្ញុំវាមិនស្អាត វាមិនចម្លែកទេ តែបើខ្ញុំមានច្រមុះល្អជា ខ្ញុំប្រាកដណាស់ថា ខ្ញុំនឹងស្អាតយ៉ាង100% ជាងអស់នាងៗ ដែលនិយាយដៀ​លគេហ្នឹងយ៉ាងពិត ដៀ​លសម្រស់ខ្ញុំមានខ្មាស់ខ្លួនទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកណាដែលខូចច្រមុះហើយ នៅស្អាតបាននោះ? ខ្លា​ចតែពួ​កនា​ងទេ ប្រហែលជាមានច្រមុះល្អជាហើយ ក៏នៅមើលទៅឃើញអា​ក្រ​ក់ទៀតទៅវិញទេ ទើបជារឿងប្លែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើកភ្នែកមើលរូបយើង2ហ្នឹងទៅ ទាំងពេលផាត់មុខ ទាំងមុខធម្មជាតិ មិនផាត់ គឺយើងស្អាតយ៉ាងពិត ខ្មាស់យើងផង ពួ​កមីមា​នច្រមុះល្អ តែមុខនៅអាក្រក់ មុ​នដៀ​លគេឈ្លុះកញ្ចក់okay!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សន្តា​នពួ​​កងែ​​ង ចាំតែនិយាយពីគេ ទាំងដែលខ្លួននេះ មិនមានអ្វីលើសគេផងសោះ គេមិនមាត់ បានដៃណាស់ បើពួកងែ​​ងស្អា​តខ្លាំងមែន ងែ​ងយករូបអញ ពេលមិនទាន់ខូចច្រមុះ2ហ្នឹង ទៅដាក់ជិតងែ​ង ហើយមើលទៅចឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំយករូបអញ ពេលខូចច្រមុះទៅដាក់ ព្រោះគ្មា​នមី​ណាខូចច្រមុះហើយ នៅមើលឃើញស្អាតទេ ពួ​ក​​មី​​ផេះ ខ្មាស់អញផងហ​​ង​ ព្រោះថា បើច្រមុះអញមិនខូចវិញ មិនដឹងពួកងែ​ងនេះ នៅកន្លាតណាបោះអញទេហ​​ង អ​ញហៅពួកងែ​ងម​កឡា​យ លាងមុខចេញ1ស្មើហ្មង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ញើជូនពួក​មីស​ន្តា​នបា​នតែក្រោយខ្នង កែសន្តា​នល​ក់ខ្លួ​នសិនទៅ ចាំរិះគុណអ្នកគេ សន្តានខ្លួនមើលមិនដឹងបែរជាប្រឹងចាប់កំហុសអ្នកដៃ ខឹងៗៗ”៕

Related posts

Leave a Comment